Декларация за поверителност

Ние, от ВИТЕХ ЕООД вярваме, че Вашите лични данни трябва да бъдат защитени. Можете да посещавате страницата без да предоставяте каквато и да е лична информация, но ако искате да направите покупка, ще трябва да се регистрирате.

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ - ВИТЕХ ЕООД

Обхват и приложимост

Тези правила съдържат принципите, които се съблюдават от ВИТЕХ ЕООД по отношение на събирането, използването, и оповестяването на лична информация. Всеки принцип трябва да се чете заедно с коментарите към него. Коментарите в Правилата за защита на личните данни са пригодени да отразяват специфичните за ВИТЕХ ЕООД особености на личните данни.

Обхвата и приложимостта на Правилата за защита на личните данни на ВИТЕХ ЕООД са както следва:

·                   Правилата се отнасят до личната информация за клиенти на ВИТЕХ ЕООД и други лица, която се събира, използва и оповестява от ВИТЕХ ЕООД.

·                   Тези правила не се отнасят за служители на ВИТЕХ ЕООД; тази информация е защитена от други правила и процедури на ВИТЕХ ЕООД.

·                   Тези правила могат да се променят и могат да бъдат допълвани или модифицирани чрез добавяне на допълнителни условия между ВИТЕХ ЕООД и трето лице.

Термини

Събиране – действията по събиране, придобиване, записване или получаване на лична информация.

Съгласие – доброволно разрешаване на събирането, използването и оповестяването на лична информация за определени цели. Съгласието може да е явно, косвено или по презумпция и може да бъде дадено директно от лицето или от упълномощен представител. Явното съгласие може да бъде дадено словесно, електронно или писмено. Косвено съгласие е такова, което може бъде заключено с голяма степен на сигурност от действията или бездействията на лицето. Съгласие по презумпция е такова съгласие, което се счита за дадено по силата на приложим нормативен акт или други правила.

Оповестяване – Даването на достъп до лична информация на трето лице.

Лична информация – информация за конкретно лице, която не включва обща информация, която може да се асоциира с конкретното лице. Личната информация също така изключва определена информация, която е изключена по силата на нормативен акт или други правила, като например публично достъпна информация или контактна информация, както и когато е приложимо.

Трето лице – лице или организация външна за ВИТЕХ ЕООД.

Използване – третирането, манипулирането и управлението на лична информация от и в рамките на дадена организация.

Отговорност

ВИТЕХ ЕООД е отговорна за личната информация, която е под неин контрол и  определя едно или повече лица, които да са отговорни за спазването от страна на ВИТЕХ ЕООД на следните принципи.

1. ВИТЕХ ЕООД определя едно или повече лица, които са отговорни за спазването на тези Правила. Главният служител по сигурността на информацията е упълномощен да делегира текущо задължения по администриране на тези Правила за защита на личните данни и свързани с тях правила и директиви на други служители.

2. ВИТЕХ ЕООД ще оповести, при поискване, длъжността на лицето или лицата определени да следят за спазването на тези Правила.

3. ВИТЕХ ЕООД е отговорна за личната информация, която притежава или е под неин контрол. ВИТЕХ ЕООД ще използва подходящи средства за защита на личната информация когато тя се обработва от трети лица от името на ВИТЕХ ЕООД (виж принципа Предпазни мерки по Сигурността по-долу).

4. ВИТЕХ ЕООД разработва и спазва правила и процедури, които да спомагат за ефективното действие на тези Правила включително:

а) разработване и спазване на процедури за защита на личната информация и за контрол по спазването от страна на ВИТЕХ ЕООД на настоящите Правила;

б) установяване на процедури за получаване и отговаряне на запитвания и жалби;

в) обучение и осведомяване на персонала относно правилата и приложенията във ВИТЕХ ЕООД; и

г) разработване на публично достъпна информация, обясняваща правилата и приложенията във ВИТЕХ ЕООД.

Определяне на целите за събиране на лична информация

ВИТЕХ ЕООД определя и документира целите, с които събира лична информация по време или преди времето на същинско събиране на лична информация или когато е уместно, по време или преди времето когато личната информация е използвана за нова цел.

5. ВИТЕХ ЕООД събира лична информация за следните цели:

а) за да установи и поддържа отговорни търговски взаимоотношения със своите клиенти;

б) за цели оповестени на лицата или явни за лицата по отношение на конкретен акт на събиране на лична информация;

в) за да изпълни законови или други нормативни изисквания;

г) да разбере нуждите и предпочитанията на лица;

д) да развива, обогатява, предлага и/или предоставя продукти и услуги;

е) да ръководи и развива дейността и операциите на ВИТЕХ ЕООД.

По нататъшни позовавания на определени цели означават целите изложени в тези Правила.

6. ВИТЕХ ЕООД уведомява изрично, по подходящ начин, словесно, електронно или писмено лицето преди или по време на събиране на личната информация. При поискване, лицата събиращи лична информация ще обяснят тези определени цели или ще насочат лицето към оправомощен служител на ВИТЕХ ЕООД, който да обясни целите.

Съгласие

В общия случай се изисква осведомеността и съгласието на лицето за събирането, използването и оповестяването на лична информация. В определени случаи, лична информация може да бъде събирана, използвана и опевестявана без знанието и съгласието на лицето, като например при спешни случаи, когато живота, здравето или сигурността на лицето е заплашена.

ВИТЕХ ЕООД може да оповести лична информация без знание или съгласие на адвокат или друг съветник представляващ ВИТЕХ ЕООД, за събиране на дължими суми, за изпълнение на призовка, свидетелство или други съдебни решения или както би било изискуемо или оправомощено от нормативен акт.

7. При получаването на съгласие, ВИТЕХ ЕООД ще положи разумни усилия за да  се увери, че лицето е уведомено за определените цели с, които се използва и оповестява лична информация. Целите трябва да бъдат посочени по такъв начин, че в достатъчна степен на сигурност да може да се приеме, че са разбрани от лицето.

8. В общия случай, ВИТЕХ ЕООД ще търси съгласие за използване и оповестяване на лична информация преди или по време на събирането на информацията. В определени случаи обаче, ВИТЕХ ЕООД може да поиска съгласие да използва и оповестява лична информация след като е била събрана, но преди да бъде използвана или оповестена за нов цел.

9. ВИТЕХ ЕООД ще изисква от лицата съгласие за събиране, използване или оповестяване на лична информация като условие за предоставяне на продукти или услуги, само ако това събиране, използване или оповестяване е необходимо за изпълнението на определените цели.

10. При определяне на подходящата форма на съгласие, ВИТЕХ ЕООД взема в предвид поверителността на личната информация и разумните очаквания на лицето.

11. Там където съгласието е необходимо за определено използване или оповестяване, лицето може да оттегли съгласието си по всяко време, предмет на законови или договорни ограничения и с разумно предизвестие. Лицата може да влязат във връзка с ВИТЕХ ЕООД за повече информация относно последствията от отеглянето на съгласието.

Ограничаване събирането на лична информация

ВИТЕХ ЕООД ще ограничи събирането на лична информация до степен необходима за целите определени от ВИТЕХ ЕООД и разрешено от закона.

12. ВИТЕХ ЕООД събира лична информация най-вече от лицето, за което се отнася информацията

13. ВИТЕХ ЕООД може също да събира лична информация и от други източници, включително кредитни агенции, или трети лица, които се представят за оправомощени да оповестяват лична информация или както е разрешено от закона.

Ограничаване използването, опвестяването и запазването на лична информация

ВИТЕХ ЕООД няма да използва или оповестява лична информация за цели различни от тези, с които тя е била събрана освен със съгласието на лицето или при законово изискване. ВИТЕХ ЕООД запазава лична информация само за период  необходим за изпълнението на тези цели или както е разрешено или изисквано от закона.

14. ВИТЕХ ЕООД може да оповести лична информация на:

а) лице, което по обоснована преценка на ВИТЕХ ЕООД иска да получи информация за друго лице в качеството си на представител на това лице;

б) фирма или лице наето от ВИТЕХ ЕООД да изпълни поръчка от името на ВИТЕХ ЕООД, например, без ограничаване само до изброеното, за проучване или обработка на данни;

в) друга фирма или лице за развиване, разширяване, търсене на пазари или снабдяване на който и да е от продуктите или услугите на ВИТЕХ ЕООД;

г) представител на ВИТЕХ ЕООД използван да оцени платежоспособността на лицето или за събиране на дължими суми от лицето;

д) кредитоопределящи агенции;

е) публични власти или представител на публичните власти, ако по обоснована преценка на ВИТЕХ ЕООД, може да се счита, че има непосредствена опасност за живот или собственост, която може да бъде предотвратена или минимизирана чрез опвестяването на информация;

ж) друго лице, като част от сливане, продажба на активи, цялостна или частична продажба на фирма, или друга фирмена промяна или реорганизация.

з) трето лице или лица, там където индивидуалното съгласия за такова оповестяване или самото оповестяване е изисквано или разрешено от закона.

15. Само на пряко ангажирани служители на ВИТЕХ ЕООД или на такива чиито задължения обосновано изискват информация, се дава достъп до лична информация на лица.

16. Според обстятелствата, там където лична информация е била използвана за да се вземе решение за дадено лице, ВИТЕХ ЕООД запазва, за обоснован период от време или действителната информация или обосновката за вземане на решението.

17. ВИТЕХ ЕООД поддържа обоснован и ситематичен контрол, графици и процедури за запазването и унищожаването на информация и записи, отнасящи се до лична информация, която повече не е нужна или приложима за определените цели или се изисква или разрешва да бъде запазвана от закона. Такава информация се унищожава, изтрива или се прави анонимна.

18. Където е уместно, ВИТЕХ ЕООД може да предава обновена версия на личната информация на трети лица.

Точност

ВИТЕХ ЕООД предприема мерки за осигуряване на точност, пълнота и актуалност на личната информация в съответствие с целите за събиране на тази информация.

19. Личната информация използвана от ВИТЕХ ЕООД трябва да бъде достатъчно точна, пълна и актуална за да се минимизира вероятността за използване на неподходяща информация за вземане на решение за дадено лице.

20. ВИТЕХ ЕООД обновява личната информация за лицата както и когато е целесъобразно за постигане на определените цели или когато е направено обосновано искане от дадено лице.

Предпазни мерки по сигурността

ВИТЕХ ЕООД предпазва личната информация чрез предохранителни мерки, подходящи на степента на поверителност на информацията.

21. ВИТЕХ ЕООД предприема подходящи, целесъобразни действия за защита на личната информация срещу рискове от загуба или кражба, неоправомощен достъп, оповестяване, копиране, използване, модифициране и унищожаване.

22. ВИТЕХ ЕООД предприема подходящи, целесъобразни действия за защита на личната информация оповестявана на трети лица, по договорни отношения например изискващи поверителност на информацията и установяващи целите, с които тя ще се използва.

Отвореност

 ВИТЕХ ЕООД прави лесно достъпна за лицата конкретна информация за правилата и процедурите отнасящи се до управлението на на лична информация.

23. Копие от Правилата е достъпно при поискване.

24. ВИТЕХ ЕООД прави информацията за правилата и процедурите лесно разбираема, включително:

а) длъжността и информацията за връзка на отговорните за спазването на Правилата от страна на ВИТЕХ ЕООД лица, към които може да се отправят запитвания и жалби;

б) средствата за придобиване на лична информация на разположение на ВИТЕХ ЕООД;

в) описание на видовете лична информация пазена от ВИТЕХ ЕООД включително и общо описание на нейното използване.

Индивидуален достъп

При поискване, ВИТЕХ ЕООД информира лицето за съществуването, използването и оповестяването на неговата/нейната лична информация безплатно или срещу минимално заплащане. Заинтересованите лица могат да не се съгласят с точността и пълнотата на информацията и да поискат коригирането и както е уместно.

25. В определени случаи ВИТЕХ ЕООД може да няма възможността да предостави достъп до цялата лична информация, която се съхранява за дадено лице. Например, ВИТЕХ ЕООД може да не предостави достъп до информация ако това би довело до изнасяне на лична информация за трето лице или може обосновано да се очаква, че това би застрашило живота или сигурността на дадено лице. Също така, ВИТЕХ ЕООД може да не предостави достъп до информация ако оповестяването и ще разкрие поверитална търговска информация, ако информацията е защитена от взаимоотношение адвокат-клиент, ако информацията е резултат от формален арбитражен процес или ако информацията е била събрана във връзка с разследване на неизпълнен договор или нарушен закон. Ако достъпът до лична информация не може да бъде осигурен, ВИТЕХ ЕООД, при поискване ще предостави причините за това.

26. За да защити личната информацията, от лицата може да бъде изискана необходимата идентифицираща информация, която да позволи на ВИТЕХ ЕООД да осигури достъп до съотвтния архив.

27. Лицата може да изискват достъп до тяхната лична информация като влязат в контакт с определения представител на ВИТЕХ ЕООД.

28. ВИТЕХ ЕООД ще се стреми да отговори на всички запитвания в 30-дневен срок, или както се изисква или позволява от закона.

Обслужване на запитвания и жалби

Лицата могат да подават жалби отнасящи се до спазването на по-горните правила към оправомощеното лице или лица отговорни за изпълението на Правилата от страна на ВИТЕХ ЕООД.

29. ВИТЕХ ЕООД поддържа процедури за отговаряне на всички запитвания и жалби от лица относно боравенето с лична информация от страна на ВИТЕХ ЕООД.

30. ВИТЕХ ЕООД информира клиентите си за съществуването на тези правила както и за наличието на процедури за подаване на жалби.

31. Лицето или лицата отговорни за спазването на тези Правила могат да търсят съвети от външни лица, там където е уместно, преди да дадат окончателен отговор на индивидуални жалби.

Благодарим Ви за времето, което отделихте за да се запознаете с тези Правила, които са за Ваше удобство и сигурност.

Всички права запазени © 2005-2023 ВИТЕХ ЕООД. Поддържа се от ВИТЕХ ЕООД