Общи условия

Добре дошли в интернет страницата на ВИТЕХ ЕООД. ВИТЕХ ЕООД и свързаните с него фирми Ви предоставят услуги предмет на следните Общи условия. Ако посетите интернет страницата viteh.com или закупите продукти или услуги от ВИТЕХ ЕООД и свързаните с него фирми, Вие приемате тези Общи условия както и условията за Доставка & Рекламации, съвкупно наричани за краткост Условия. Моля прочетете ги внимателно. В допълнение, когато използвате сегашна или бъдеща услуга предлагана от ВИТЕХ ЕООД или закупите от свързани с ВИТЕХ ЕООД фирми, независимо дали са включени на интернет страницата на ВИТЕХ ЕООД, Вие също се съгласявате с настоящите условията приложими за такава услуга или фирма.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С настоящите Условия се урежда начинът на продажба на стоки между ВИТЕХ ЕООД и свързаните с него фирми, наричани за краткост Продавач и потребители - физически и юридически лица, отговарящи на определени критерии описани по-долу, наричани за краткост Купувач(и) или Клиент(и). Настоящите условия се прилагат за всички договори за покупко-продажба, сключвани между Продавача и всички Клиенти и изключват приложението на други разпоредби или общи условия, изготвяни или прилагани от Клиенти или трети страни. Действието на настоящите Общи условия се проявява от момента, в който за страните възникват валидни договорни или пред договорни взаимоотношения, породени от някои от следните обстоятелства, изброени без изчерпателност: отправяне на оферта от Продавача, изпращане или приемане на заявка за стоки, сключване на договор за покупко-продажба, издаване на фактура, стокова разписка, складова разписка или друг документ относим към продажбата.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля прочетете информацията относно Защита на личните данни, която също се отнася до Вашето посещение на интернет страницата на ВИТЕХ ЕООД за да разберете нашата политика.

ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ

Когато посетите интернет страницата на ВИТЕХ ЕООД или ни изпратите имейл, Вие комуникирате с нас по електронен път. Вие се съгласявате да получавате информация от нас по електронен път. Ние ще комуникираме с Вас чрез имейл или чрез съобщения пуснати на тази страница. Вие се съгласявате, че всички договорености, съобщения, изявления и друга информация, които Ви предоставяме електронно, удовлетворяват законовите изисквания за писмена комуникация.

АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на тази страница, като напр. текст, графики, фирмени знаци, изображения върху бутони, изображения, аудио клипове, файлове за сваляне, съвкупности от данни и софтуер са собственост на ВИТЕХ ЕООД или на доставчиците и и са под защитата на национални и международни закони за защита на авторските права. Компилираното съдържание на тази страница е изключителна собственост на ВИТЕХ ЕООД и е под защитата на национални и международни закони за защита на авторските права. Софтуерът използван на тази страница е собственост на ВИТЕХ ЕООД или на софтуерните доставчици и е под защитата на национални и международни закони за защита на авторските права.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Всички търговски марки, присъстващи на тази страница са собственост на съответните лица, които може да са или да не са свързани или спонсорирани от ВИТЕХ ЕООД или свързани с нея фирми.

ЛИЦЕНЗ И ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

ВИТЕХ ЕООД Ви предоставя ограничен лиценз за достъп и употреба на тази страница без право на сваляне на файлове (различно от кеширане на страници) или на модифицирането и или на части от нея, освен с изрично писмено съгласие на ВИТЕХ ЕООД. Този лиценз не включва препродажба на тази страница или нейното съдържание; придобиването и използването на списъци с продукти, описания или цени; вторично използване на тази страница или съдържанието и; сваляне или копиране на каквато и да е информация за регистрираните ползватели в полза на други търговци; или получаване и използване на информация чрез роботи или други средства за извличане на информация. Всяка неразрешена употреба прекратява действието на лиценза даден от ВИТЕХ ЕООД. Дава Ви се ограничено, отменяемо и неизключително право да създавате връзка към главната страница на ВИТЕХ ЕООД, доколкото тя не представя ВИТЕХ ЕООД, свързаните с нея фирми и лица или техните продукти или услуги в невярна, подвеждаща, унизителна или каквато и да е обидна представа. Не можете да ползвате фирмени знаци или други графики или търговски марки собственост на ВИТЕХ ЕООД като част от връзката към главната страница без изрично писмено съгласие.

ВАШИЯТ ПРОФИЛ

Ако използвате тази страница, Вие сте отговорни за запазването на поверителността на Вашия профил и парола и за ограничаване на достъпа до Вашия компютър и се съгласявате да поемете отговорност за всички действия произтичащи от Вашия профил или парола. ВИТЕХ ЕООД продава стоки подходящи за употреба от деца, но те се продават на възрастни. Ако сте под 18 години, можете да ползвате тази страницата само под надзора на родител или настойник. ВИТЕХ ЕООД и свързаните с нея фирми и лица си запазват правото да откажат предоставянето на услуги, да дерегистрират профили, отстраняват или редактират съдържание или да анулират поръчки по свое собствено усмотрение.

ОЦЕНКИ, КОМЕНТАРИ, КОМУНИКАЦИИ И ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ

Посетителите могат да публикуват оценки, коментари и друго съдържание; да изпращат електронни съобщения, предложения, идеи, коментари, въпроси или друга информация при условие, че съдържанието не е незаконно, нецензурно, заплашително или по какъвто и да е начин оскърбително за трети лица или предизвикващо възражения както и не съдържащо софтуерни вируси, политическа агитация, търговски оферти, верижни писма, масово кореспондиране, или каквато и да е форма на недобросъвестна комуникация. Не се разрешава използването на недействителен имейл адрес, представянето за друго физическо или юридическо лице или подвеждането по отношение на произхода на изпращача или друго съдържание. ВИТЕХ ЕООД си запазва правото (но не задължението) да отстранява или редактира това съдържание, но не преглежда редовно или цялостно изпратеното съдържание.

Ако изпратите съдържание или предоставите материал, ако не сме споменали друго, предоставяте на ВИТЕХ ЕООД и свързаните с нея фирми неизключително, безвъзмездно, вечно, неотменимо и подлицензно право на ползване, копиране, промяна, адаптиране, публикуване, превеждане, създаване на производни материали, разпространение и показване на това съдържание из целия свят във всеки вид медия. Предоставяте на ВИТЕХ ЕООД и на свързаните с нея фирми правото на ползване на името, което сте предоставили във връзка с този материал, по тяхно усмотрение. Отговорни сте и гарантирате, че сте собственик или по друг начин контролирате всички права върху съдържанието, което публикувате, че то е достоверно, че използването на съдържанието, което сте предоставили не противоречи на настоящите Условия и че няма да причини вреда на никое физическо или юридическо лице, както и че ще обезщетите ВИТЕХ ЕООД или свързаните с нея фирми за всички искове резултат от публикуването на предоставеното от Вас съдържание. ВИТЕХ ЕООД има правото, но не и задължението да следи и редактира или отстранява всяка дейност или съдържание. ВИТЕХ ЕООД не е длъжна и не може да бъде държана отговорна за каквото и да е съдържание публикувано от Вас или трето лице.

ЖАЛБИ ВЪВ ВРЪЗКА С АВТОРСКИ ПРАВА

ВИТЕХ ЕООД и свързаните с нея фирми уважават интелектуалната собственост на другите. Ако мислите, че Ваша работа е била копирана по начин, който нарушава авторските права, моля свържете се с ВИТЕХ ЕООД.

РИСК ОТ ПОГИВАНЕ

Всички продукти закупени от ВИТЕХ ЕООД се правят съобразно договор за покупко-продажба. Рискът от погиване или повреждане на стоката, предмет на покупко-продажбата, преминава върху Купувача в момента, в който страните определят стоката, предмет на договора, но не по-късно от момента на предаване на владението и на Купувача. В случаите, когато стоката бъде доставяна на Купувача от Продавача или от трето лице, на място, различно от складовите помещения на Продавача, рискът преминава върху Купувача от момента на товаренето, респективно изпращането на стоката.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Правото на собственост върху стоката, предмет на продажбата преминава в полза на Купувача от момента на пълно заплащане на договорената продажна цена от Купувача в уговорения срок. В случай, че владението на стоката фактически е предадено на Купувача, но същият не е заплатил изцяло или частично продажната цена, то собствеността на стоката преминава върху Купувача след пълното заплащане на продажната цена, в едно с натрупаните лихви, неустойки и всякакви други дължими за забавеното плащане суми. В случай, че стоката е предадена на Купувача преди изцяло да е заплатена продажната цена, Купувачът владее стоката на базата на отговорно пазене и носи риска от нейното случайно погиване.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТИ

ВИТЕХ ЕООД и свързаните с нея фирми полагат всички усилия да бъдат точни. ВИТЕХ ЕООД обаче не гарантира, че описанието на продуктите или друго съдържание от тази страница е точно, пълно, надеждно, актуално или безгрешно. Ако продукт предлаган от ВИТЕХ ЕООД не отговаря на описанието (не се отнася за съпровождащите описанието на продукта картинки), можете да го върнете при условие, че продукта не е употребяван. Картинките съпровождащи описанието на продуктите са само ориентировъчни и могат да не представляват действителния изглед на продукта.

ЦЕНИ

Освен ако не е отбелязано друго, показваната Каталожна цена за продукти от нашата страница, както и в Каталози, ценоразписи, тарифи и други подобни средства за публична покана на Продавача са ориентировъчни такива и същите могат да бъдат изменяни едностранно от Продавача до постигане на писмена договорка за сключване на сделка с Купувача. С цел избягване на всякакво възможно противоречие, всяка заявена поръчка, съгласно определената в актуалната ценова листа на Продавача цена, обвързва Продавача след негово писмено потвърждение на цената и наличността на поръчаните стоки и/или услуги. При отказ на Продавача за потвърждение и приемане на цената, той не е длъжен да предоставя основателна причина за отказа си. Всякакви разходи, такси и други разноски, които са необходими за изпълнение на заявената до Продавача поръчка са за сметка на Купувача. Освен ако не отбелязано друго, показаната цена на стоките е пълната търговска цена с ДДС на самия продукт, предложена от производителя или доставчика или оценена в съответствие със стандартната търговска практика. Каталожната цена е сравнителна ценова оценка и може, или не е представителна за преобладаващата цена в коя да е сфера във всеки един ден.

В случай на поръчка на продукти, които не са налични/изработени и предстои да се доставят/изработят, Купувачът задължително заплаща авансово договорена цена, но не по-малко от 50% от прогнозната стойност на продукта, а останалото плащане се извършва съгласно условията и реда договорен между страните. Всяка приета и потвърдена писмено от Продавача поръчка при условията на предходното изречение не може да бъде отказана или отменена едностранно от Купувача. За всяка приета поръчка, по която е започнала доставка/производство, Купувачът дължи пълно и в срок заплащане на продажната цена, съгласно уговореното между страните.

При липса на специално условие за предварително или отложено плащане, както и при липса на постигнати уговорки за плащане след издаване на фактура или стокова разписка, плащането на продажната цена се извършва от Купувача винаги авансово, не по-късно от момента на получаване на стоката/услугата. Плащане извършено след датата, на която е дължимо се счита за закъсняло плащане. Закъснелите плащания се олихвяват с лихва от 0.2% на ден за всеки ден от забавеното плащане.

За всяко извършено плащане в брой или по посочена от Продавача банкова сметка, Продавачът издава на Купувача по негов избор фактура и/или фискален бон. В случай, че Купувачът не оспори фактурата/фискалния бон, издадени от Продавача в срок до два работни дни от издаването им, в това число по имейл, това обстоятелство има силата на мълчаливо приемане на тази фактура/касов бон.

ОТРИЧАНЕ ОТ ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ТАЗИ СТРАНИЦА СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ВИТЕХ ЕООД ТАКАВА КАКВАТО Е ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ. ВИТЕХ ЕООД НЯМА ПРЕТЕНЦИИ И НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ЯВНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ТАЗИ СТРАНИЦА ИЛИ ДО ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ПРОДУКТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ НА ТАЗИ СТРАНИЦА. ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ УПОТРЕБАТА НА ТАЗИ СТРАНИЦА Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК.

С ЦЯЛАТА СИЛА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, ВИТЕХ ЕООД ОТКАЗВА ВСЯКАВИ ГАРАНЦИИ, ЯВНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ВИТЕХ ЕООД НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ТАЗИ СТРАНИЦА ИЛИ СЪРВЪРИТЕ, НА КОИТО ТЯ Е РАЗПОЛОЖЕНА ИЛИ ИМЕЙЛИ ИЗПРАТЕНИ ОТ ВИТЕХ ЕООД СА СВОБОДНИ ОТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ УВРЕЖДАЩИ КОМПОНЕНТИ. ВИТЕХ ЕООД НЕ Е ОТГОВОРНО ЗА КАКВИТО И ДА Е ВРЕДИ ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА НА ТАЗИ СТРАНИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКЗАТЕЛНИ И ПОСЛЕДСТВАЩИ ВРЕДИ.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

С посещението си на страницата на ВИТЕХ ЕООД, Вие се съгласявате, че законите на Република България, без да се зачитат принципите на конфликтно законодателство, ще са приложими по отношение на тези Условия на ползване както и към всеки спор от какъвто и да е вид, който би възникнал между Вас и ВИТЕХ ЕООД или свързаните с нея фирми.

СПОРОВЕ

Всички спорове във връзка с посещението Ви на страницата на ВИТЕХ ЕООД или относно продукти закупени от тази страница трябва да бъдат отнесени за арбитраж до Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата - гр. Стара Загора. Арбитражът по този договор ще бъде по тогава действащите правила на Арбитражния съд. Решението на Арбитража ще бъде обвързващо и може да бъде внесено във всеки съд със съответстваща юрисдикция. В пълната сила разрешена от приложимото право, не се допуска присъединяването на други арбитражи касаещи трети лица по отношение на настоящия договор.

ПРАВИЛА НА СТРАНИЦАТА, МОДИФИКАЦИИ И НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Моля, вижте другите правила, като напр. Правилата за ценообразуване по-горе, публикувани на тази страница. Тези правила също са в сила при Вашето посещение на страницата на ВИТЕХ ЕООД. Запазваме си правото за промени на нашата страница, правила и тези Условия на ползване по всяко време. Ако, по стечение на обстоятелствата, се определи, че някое от тези условия е невалидно, лишено от съдържание или по някаква причина неприложимо, това условие ще се счита за недействително и то няма да се отрази на валидността и приложимостта на останалите условия.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

"Продавач" по смисъла на настоящите общи условия е ВИТЕХ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър на Република България под Единен Идентификационен Код: 123690807.
"Купувач" е всяко едно българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, действащо в рамките на своята търговска или професионална дейност, потребител на предлаганите от ВИТЕХ ЕООД стоки, обвързано с Продавача по силата на договор за покупко-продажба.
"Стоки" са всички услуги и продукти, предлагани за продажба от страна на Продавача по настоящите Общи условия, които са или собственост на Продавача, или ще бъдат придобити в собственост или изработени от последния, за целите на сключване с Клиентите договори за покупко-продажба.
"Специални условия" са всички договорености между страните по договор за покупко-продажба на стоки, които изключват или изменят приложението на настоящите Общи условия и се прилагат между страните в изрично предвидени от тях случаи.
"Договор за покупко-продажба" е всяко съглашение между Продавача и Купувач за продажба на договорените стоки при цени, условия и начин на плащане и доставка, съгласувани между Продавача и Купувача, постигнато между страните в писмен или устен вид, посредством пощенска кореспонденция, включително електронна (имейл), телефон, факс, заявена и приета поръчка, издадена фактура, проформа фактура и др.

НАШИЯТ АДРЕС

ВИТЕХ ЕООД
България
Гр. Стара Загора 6000
Ул. Ген. Столетов 82

http://www.viteh.com

Всички права запазени © 2005-2024 ВИТЕХ ЕООД. Поддържа се от ВИТЕХ ЕООД